Jump2Grow

Algemene Voorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van
diensten die geplaatst worden bij het dienstverlenend bedrijf “JUMP2GROW” op naam van
de zaakvoerder, mevrouw Ingrid Vossen, gevestigd te 1702 Grand-Bigard, Leliestraat 2,
ingeschreven bij de ECB onder nr: BE.0541.923.459 en haar klanten.
1.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken met schriftelijke
schriftelijk akkoord van de Dienstverlener. In geen geval kan het akkoord van de
Dienstverlener door zijn klanten worden geïnterpreteerd als een algemene verklaring van
afstand van deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle vroegere en/of
latere relaties tussen de partijen. Elke verklaring van afstand door de dienstverlener van
deze algemene voorwaarden is beperkt.

2. Doel

2.1. Het doel van de hieronder beschreven algemene voorwaarden is het vastleggen van de
rechten en plichten tussen :
– Mevrouw Ingrid Vossen, de Organisator voor de activiteiten van JUMP2GROW
– De Klant, elke natuurlijke of rechtspersoon die een of meer diensten afneemt door middel
van een contract zoals gedefinieerd in artikel 3 van deze algemene voorwaarden.
2.2. De diensten die mevrouw Ingrid Vossen verkoopt onder deze algemene voorwaarden
zijn de volgende: Consultancy, Coaching, Training in België en in het buitenland.

3 . Offerte en bestelling

3.1. Onze offertes zijn 10 dagen geldig.
3.2. De in de offerte vermelde prijzen gelden alleen voor de uitvoering van de daarin
beschreven diensten, met uitsluiting van alle andere diensten. Indien bijkomende diensten
worden toegevoegd, zal een nieuwe globale offerte worden opgesteld.
Het staat de Klant vrij om dit nieuwe bijgewerkte aanbod te aanvaarden of te verwerpen. Als
hij het aanvaardt, wordt de contractuele relatie tussen beide partijen voortgezet zoals
beschreven in deze Algemene Voorwaarden zonder enige wijziging van het contract.
3.3. De offerte wordt gemaakt op basis van de door de klant verstrekte informatie. In
eventuele wijzigingen in de vereiste dienst, is de aanbieder gemachtigd om de prijzen te
wijzigen gemachtigd om de geoffreerde prijzen te wijzigen.
3.4. De prijsopgave die naar de klant wordt gestuurd, vormt een actuele schatting van de
prijs voor de gevraagde diensten, of de klant wordt verzocht hierop binnen 10 dagen te
reageren om verhogingen van bijkomende kosten te vermijden die verbonden zijn aan
bepaalde gewenste boekingen zoals: hotels, vliegtuigtickets, de specifieke organisatie van
bepaalde activiteiten ….. etc) en dit voor alle seminarorganisaties in België en/of in het
buitenland.
3.5. De dienstverlener zal pas definitief reserveren na ontvangst en effectieve inning van het
eerste voorschot zoals bepaald in artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

4. Prijzen

4.1. Al onze prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, exclusief btw.
4.2 Elke verhoging van de btw of elke nieuwe belasting die wordt opgelegd tussen het
ogenblik waarop de bestelling wordt geplaatst en het ogenblik waarop de dienst wordt
verleend, zal aan de klant worden aangerekend.
4.3 Onze prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen:
– In het geval van prijsschommelingen voor bepaalde diensten waarvoor de dienstverlener
niet verantwoordelijk is: Vluchten, Hotels, Brandstof, Transport als de klant de offerte niet
binnen 10 kalenderdagen bevestigt.
– Indien de klant het voorschot niet betaalt binnen de termijn vermeld in artikel 5 voor alle
boekingen: Hotel, Vliegtuig, Bagage, Belastingen die in België en/of in het buitenland
moeten worden gemaakt.

5. Betaling

5.1. Facturen voor aanbetalingen zijn 40% contant betaalbaar bij ontvangst, zodat de
Dienstverlener de juiste reserveringen kan maken bij zijn partners tegen de beste prijs
(accommodatie, vervoer, activiteiten, enz. ….) die in overleg met de klant is vastgesteld.
Het saldo van de factuur wordt 14 dagen voor het begin van het seminar betaald op de
rekening van de dienstverlener.
De aanbetaling en het saldo van de factuur worden bijgeschreven op de rekening van de
dienstverlener: ING Bank: IBAN: BE08 3770 4630 5413 —— BIC: BBRUBEBB
5.2. Elke laattijdige betaling van voorschotfacturen kan leiden tot een prijsverhoging ten
laste van de klant voor alle orderbevestigingen waarbij transport-, reis- en/of verblijfskosten
in rekening moeten worden gebracht.
Elke aanbetalingsfactuur die meer dan 10 kalenderdagen te laat betaald is, heeft van
rechtswege en zonder ingebrekestelling de annulering van de offerte tot gevolg.
Bovendien heeft de aanbieder het recht om zijn diensten op te schorten zolang de klant in
gebreke blijft met de betaling.
5.3. Elke aanmaning die verstuurd wordt naar een klant die zijn factuur niet volledig betaald
heeft, kan €12,50 per verzonden brief in rekening worden gebracht, onverminderd eventuele
deurwaarderskosten die ook aan de klant in rekening worden gebracht.
5.4. In geval van niet-betaling van een factuur op de in het contract overeengekomen
vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 12% per
jaar (d.i. 1% per maand vertraging) en een forfaitaire boete van 5%, met een minimum van
€ 50,00 aan de factuur toegevoegd.
5.5. Elke klacht met betrekking tot een factuur moet worden ingediend uiterlijk binnen
acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur, per e-mail naar ingrid@jump2grow.be en
bevestigd op dezelfde dag per post naar het hoofdkantoor van de Aanbieder. Als deze
termijnen en formaliteiten niet worden gerespecteerd, kan de klant de factuur niet meer
betwisten.

6. Herroepingsrecht

6.1. Alle bestellingen die door de klant worden geplaatst, hetzij via de website van de
Aanbieder website, per e-mail of telefonisch, is bindend voor de klant zodra deze is
gevalideerd. Op het moment van elke bestelling geplaatst door de klant, ontvangt deze een
ontvangstbevestiging per e-mail ter bevestiging dat de Aanbieder de bestelling heeft
geregistreerd.
6.2. In geval van annulering door de klant van activiteiten die in het buitenland worden
georganiseerd, vervalt het herroepingsrecht van de klant en de aanbetaling zodra de
aanbetaling is voldaan.

7. Annulering van de bestelling

7.1. Met uitzondering van het herroepingsrecht vermeld in punt 6, kan de dienstverlener zich
beroepen op overmacht indien een belangrijke gebeurtenis het goede verloop van de
organisatie van het seminarie verhindert (slecht weer, brand, pandemie, staking van om het
even welk transportmiddel, of om het even welke informatie meegedeeld door het Belgisch
Ministerie van Binnenlandse Zaken), wat zal leiden tot de annulering van de bestelling
geplaatst door de klant en schadevergoeding door de verzekeringsmaatschappijen.
7.2. In geval van annulering van de bestelling door de klant 15 dagen voor het begin van het
evenement, kan geen schadevergoeding worden geëist van de Aanbieder.

8. Wijzigingen door de klant

8.1. Voor alle evenementen inclusief vervoer naar het buitenland:
Elke wijziging van de reisdatum, de reisroute of de vlucht voor een of meerdere deelnemers
zal leiden tot nieuwe onderhandelingen, hoewel het niet mogelijk zal zijn om de naam van
een deelnemer te wijzigen nadat de tickets zijn uitgegeven. In alle gevallen mag het
uiteindelijke aantal gefactureerde deelnemers niet minder zijn dan “90% van het aantal
vermeld op het initiële contract”.
8.2. Vermindering van het aantal deelnemers/reizigers
Als de Klant het aantal deelnemers wil verminderen of de reis wil wijzigen (tot 30 dagen voor
de datum van het evenement), kan de Aanbieder de Klant factureren voor de prijs van de
dienst die aanvankelijk in het contract was gespecificeerd.
8.3. Verhoging van het aantal deelnemers/reizigers
Als de Klant het aantal deelnemers wil verhogen (maximaal 30 dagen voor de datum van het
evenement), zal de dienstverlener zijn best doen om de nodige diensten te verlenen in
overeenstemming met deze wijzigingen. De dienstverlener kan zijn kosten
dienovereenkomstig verhogen. De dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
het niet kunnen leveren van deze extra diensten. Voor elk evenement inclusief
accommodatie en/of catering en/of een aanvullende dienst
8.4. Vermindering van het aantal deelnemers
Als de Klant het aantal deelnemers, het aantal of de soort(en) dienst(en) en/of de duur van
het evenement dat aanvankelijk in het contract was voorzien, wil verminderen, kan de
dienstverlener na betaling van het voorschot van 40% de prijs van de dienst die aanvankelijk
in het genoemde contract was voorzien, aan de Klant factureren. In alle gevallen mag het
uiteindelijke aantal gefactureerde deelnemers niet minder zijn dan “90% van het aantal
vermeld in het aanvankelijke contract”.
8.5. Verhoging van het aantal deelnemers
Indien de Klant het aantal deelnemers, het aantal of het type diensten en/of de duur van het
evenement dat aanvankelijk in het contract was voorzien, wenst te verhogen binnen de 10
werkdagen voor het begin van het evenement, zal de dienstverlener zijn best doen om de
nodige diensten te leveren in overeenstemming met deze wijzigingen en kan hij zijn kosten
dienovereenkomstig verhogen. De dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
het niet kunnen leveren van deze extra diensten.

9. Uitvoering van diensten

9.1. De Dienstverlener verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om zijn klanten een
hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening te bieden.
9.2. De Dienstverlener heeft het recht om de bestelde diensten te laten uitvoeren door
een werknemer of onderaannemer van zijn keuze, onder voorbehoud van zijn gewone
aansprakelijkheid.
9.3. De dienstverlener behoudt zich het recht voor om te weigeren een bestelling van een
klant te honoreren 14 kalenderdagen voor aanvang van het seminar of met wie een
betalingsgeschil loopt.
9.4. De Klant verbindt zich ertoe om niet rechtstreeks tussen te komen voor, tijdens of na het
evenement met onderaannemers, leveranciers, medewerkers, artiesten en personeel van
Mevrouw Ingrid Vossen zonder haar voorafgaand schriftelijk akkoord.

10. Garanties en beperking van aansprakelijkheid

10.1. Indien de klant meent dat hij gerechtigd is de kwaliteit van de diensten van de
door de Dienstverlener, dient hij dit, op straffe van verval, schriftelijk (e-mail, fax of brief) te
doen, fax of brief).
10.2. In elk geval is de aansprakelijkheid van de Dienstverlener beperkt tot het bedrag van
de van het contract, onverminderd het recht van de Klant om de ontbinding van het contract
te vragen overeenkomstig artikel 1184 van het Wetboek van Vennootschappen.
overeenkomstig artikel 1184 van het Franse Burgerlijk Wetboek

11. Verzekering

We beschikken over verschillende soorten verzekeringen bij DVV:
– Beroepsaansprakelijkheid die onopzettelijke schade dekt die ons bedrijf veroorzaakt
aan een derde partij in het kader van onze beroepsactiviteiten.
– Reisannuleringsverzekering alleen in geval van overmacht, onder voorbehoud van
goedkeuring door onze verzekeringsmaatschappij.
Informatie over de verzekeringsdekking en de verzekerde bedragen worden beschreven in
het servicecontract dat wordt afgesloten, afhankelijk van het soort evenement dat wordt
georganiseerd.

12. Vertrouwelijkheid

12.1. De Dienstverlener verbindt zich ertoe persoonlijke gegevens te verwerken
in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer privacy met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zoals
gewijzigd door de wet van 11 december 1998.
12.2. Bij de uitvoering van zijn opdracht verbindt de Dienstverlener zich ertoe de gegevens
van zijn klanten te verwerken in overeenstemming met de bepalingen met betrekking tot de
RGPD.
12.3. Op elk moment en zonder enige rechtvaardiging kan de klant bezwaar maken tegen de
verwerking van zijn persoonsgegevens door een brief te sturen naar de Dienstverlener
of door een e-mail te sturen naar het volgende adres: ingrid@jump2grow.be
12.4. Als de klant op enig moment van mening is dat de Dienstverlener de privacy niet
respecteert, gelieve de Dienstverlener hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen en de
Dienstverlener zal zijn uiterste best doen om het probleem op te sporen en te corrigeren.
12.5. Aan het begin van elk seminar krijgen de deelnemers een individueel RGPD
toestemmingsformulier.

13. Overmacht

13.1. Geen der Partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor de gehele of gedeeltelijke
niet-nakoming van haar of gedeeltelijke niet-nakoming van haar verplichtingen, indien deze
niet-nakoming te wijten is aan overmacht of het optreden van een gebeurtenis die overmacht
vormt, zoals, overstroming, brand, storm, grondstoffentekort, transportstaking, gedeeltelijke
of volledige staking of lock-out, enz zonder dat deze opsomming uitputtend is.
13.3. De partijen komen overeen dat zij zo spoedig mogelijk overleg zullen plegen om te
samen te bepalen op welke wijze de opdracht zal worden uitgevoerd voor de duur van het
geval van overmacht, overeenkomstig de toegestane mogelijkheden.

14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1. Alle logo’s, merken, foto’s en modellen die gebruikt worden of voorkomen op
documenten van JUMP
documenten van JUMP2GROW mogen in geen geval door de klant worden gebruikt zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de dienstverlener.
14.2. Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van deze logo’s, merken, foto’s en
modellen, ongeacht de drager, voor commerciële, associatieve of vrijwillige doeleinden, is
zonder toestemming van de Aanbieder of de houders van de handelsmerken of rechten
van de handelsmerken of rechten verbonden aan deze grafische voorstellingen.

15. Geschillen

15.1 Elk geschil, van welke aard dan ook, moet eerst het onderwerp zijn van een poging tot
minnelijke schikking voordat het wordt voorgelegd aan de Rechtbanken en Tribunalen.
voordat het wordt voorgelegd aan de Rechtbanken en Tribunalen.
15.2. Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van
een contract of de bijzondere voorwaarden afgesloten met de klant, is het Belgisch recht van
toepassing en zijn enkel de hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel – Hal –
Vilvoorde bevoegd.

16. Diverse

16.1. Deze algemene voorwaarden en de bepalingen vermeld op de offerte verstuurd naar
de klant vormen een contractueel geheel en vormen de volledige contractuele relatie tussen
de partijen.
16.2. De overeenkomst tussen de dienstverlener en de klant is onderworpen aan het
Belgische recht

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://jump2grow.be.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.